پشتون ها در پاکستان

در نخستین سال حکمرانی عمران خان، پاکستان از بسیاری لحاظ عقب‌گرد داشته، به‌خصوص در زمینه اقتصاد و حقوق بشر....

پشتون‌ها ۱۰ روز است که در حال اعتراض به کشته‌شدن نقیب‌الله محسود، یک مدل محبوب ۲۶ ساله از سوی...