پشت دیوارهای بلند: زندگی و مرگ در زندان های ایران

در مرکز فرهنگی «خانه بشریت» در لاهه، مستند «پشت دیوارهای بلند: زندگی و مرگ در زندان‌های ایران»...