پشیمانی

 زندگی کوتاه‌تر از آن است که حتی ثانیه‌ای از آن را به‌خاطر احساس ندامت و پشیمانی از دست بدهیم....

کارینا چوکانو - در فرهنگ پیشتاز ما پشیمانی نشانۀ ضعف و شکست است؛ اما از گذشته‌مان چه درس دیگری...