پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ــ ایران

 پنج و شش فوریه / ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ کنفرانسی در دفاع از حقوق اتحادیه‌ای در ایران در...

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ــ ایران، یک نهاد حامی جنبش کارگری ایران، مقابله «وحشیانه» جمهوری اسلامی با «مردم بی‌دفاع»...