پلورالیسم

یک استاد دانشگاه که از مشاوران حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران است در سخنانی گفته که حکومت ایران باید...

فرهنگ دیجیتالی عصر حاضر نوعی فضای منعطف جریان‌های فردی و اجتماعی است و از نقاط اتصال بیشماری تشکیل شده...