پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران

رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران (فتا) از شناسايی ۱۳۵صفحه فيس‌بوکی ايرانی «فعال در زمينه...