پلیس ترکیه

علی فتوتی- سیدجمال حسینی در هنگام مرگ ۳۲ سال داشت. او از بنیان‌گذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران...

مرگ ناگهانی جمال حسینی، سردبیر خبرگزاری «هرانا» در ترکیه در ابهام قرار دارد. پلیس ترکیه پیکر بی‌جان او را...

یک مرکز پلیس در مرکز