پناهجویان افغان در اروپا

پژوهشگر عفو بین‌الملل: «حمله طالبان در کابل عمداً غیرنظامیان را هدف گرفت. کشورهای اروپایی باید دست از این ادعای...

بلغارستان در پی اخراج هزار پناهجوی افغان به دلیل اعتراض در اردوگاه هارمانلی است. این اردوگاه برای ساکنان مقررات...