پناهجویان افغان در بلغارستان

بلغارستان در پی اخراج هزار پناهجوی افغان به دلیل اعتراض در اردوگاه هارمانلی است. این اردوگاه برای ساکنان مقررات...