پناهندگان در جهان

درخواست پناهندگی در کشورهای صنعتی، در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳، ۴۵ درصد افزایش داشته است. آلمان با...