پناهندگان در فرانسه

سمیه‌ رستم‌پور- بیش از پنجاه نفر مهاجر آفریقایی ساختمانی در دانشگاهِ سنتاً چپ‌گرایِ پاریس هشت را با کمک فعالان...

نگار یاحقی − گزارشی از کار با سازمان پزشکان بدون مرز در پاریس.

پلیس مهاجران کمپ پاریس را با اتوبوس‌ به پناهگاه‌های موقتی منتقل می‌کند. گروه‌های امدادی از حضور دو تا سه‌هزار...