پنجمین روز اعتصاب رانندگان کامیون مهر ۱۳۹۷

اعتراض کشاورزان شرق اصفهان ادامه دارد. بیکاران در آبادان، سپرده‌گذاران موسسه نهال نشان البرز و دانشجویان دوره تکمیلی دانشگاه...