پنجمین روز تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

پرستاران نیز به جمع معترضان پیوستند. اعتراضات دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران و زنان ایرانشهری هم ادامه دارد. جوانان...