پنل های خورشیدی

در ایران تنها برق ۲۱۷ روستا از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. سهم انرژی‌های نو و پاک در سبد...

قطع فروش پنل‌های خورشیدی از سوی «آیکیا»، نشان می‌دهد که برای ترغیب بخش خصوصی به تولید انرژی پاک چاره‌ای...