پيرانشهر

۱۶ تن از شهروندان کُرد

 پنج نفر به اتهام ورود