پیام یزدانجو

حتماً کشته بودندش. این نخستین جملاتى بود که بر زبان آورد. جوان بود با صورت تراشیده، چهره باریک و...

نمایشگاه کتاب تهران به نیمه رسیده است. ترجمه‌های موازی و سانسور کتاب و افت شمارگان کتاب‌ها از مشکلات نشر...

مهم‌ترین چالش‌ها در عرصه نقد ادبی چیست؟ آیا در دوران فترت ادبیات به‌سر می‌بریم؟ تأملی در این بحث در...