پیشگیری

پیمان‌نامه بین‌المللی پیشگیری از ایدز از سوی حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارلوس کی‌روش سرمربی و...

رضا حاجی‌حسینی - معاون وزیر بهداشت ایران نسبت به شیوع بیماری ایدز در میان کودکان کار و خیابانی هشدار...

تا امروز دارو و اکسنی برای بیماری سرطان کشف نشده است. تغذیه می‌تواند اهمیت بسیاری در پیشگیری از بروز...

نعیمه دوستدار - شرایط دشوار اقتصادی باعث می‌شود که پایین آوردن هزینه‌ها و کوتاه کردن زمان ساخت و ساز،...