پیمانکاران در صنعت نفت

خواست تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و استخدام مستقیم خواست عمومی کارگران پیمانی است. #کارگران_پیمانی صنعت نفت نیز...

کارگران حدود ۲۰ ماه است بدون قرارداد کار می‌کنند و فیش حقوقی هم ندارند.