پیمان حمیدی پور

ثبت خاطرات نباید به بهای از دست رفتن و یا زخمی کردن زیبایی طبیعت شود.

روستای «روبین» در خراسان شمالی قرار دارد. نساجی سنتی یکی از مهم‌ترین تولیدات این روستا به شمار می‌آید. حدود...