چاپ اسکناس

دولت بخواهد یا نه باید قانون هدفمندی یارانه‎ها را ادامه دهد. این سنگی است که دولت قبل در چاه...

مجید صنیعی، رئیس سازمان تولید