چراغ ها را من خاموش می کنم

نویسنده، دو رمان «سووشون» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» را از نظر کنش شخصیت‌ها و درونمایه‌های اساطیری با...

مهرک کمالی- نویسندگان ایرانی تا چه حد توانسته‌اند از عشق انسانی و امنیت‌بخش سخن بگویند؟ به این پرسش در...