چریکهای فدایی خلق ایران

شکرالله پاک‌نژاد از بنیانگذاران گروهی چریکی با گرایش‌های مارکسیستی در زمان شاه بود به نام «گروه فلسطین». شاه او...

حزب جدید حاصل وحدت دو "سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)" و "اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفدار وحدت" و جمعی...