چهارصدمین سال درگذشت شکسپیر

امیر کیانپور - کدام تئاتر ایرانی‌ توانسته بازنمای بازی‌های قدرت، و صحنه‌ی نمایش خودویرانگیری شاه یا ولی وفقیه،...