ژاک لکان

به قول سقراط عاشق چیزی را می خواهد که ندارد. بنابراین عاشق نیازمند است و عشق نه خوب...

علی شریعت کاشانی − برداشت کلی ژاک لاکان از جنسیت زن و امر زنانگی پیش از هرچیز زیر تأثیر...

علی شریعت کاشانی – این نوشته درنگی است در چگونگی برخورد ژاک لاکان با امر اجتماعی در دو دورۀ...