ژرالد سفِز

ژرالد سفِز − گواهی دادن درباره تعارض بدین معناست که خود را درگیر ماجرای نوشتار کنیم. بدین ترتیب فرد...

ژرالد سفِز − بحث ما درباره نوع خاصی از فلسفه است که در برابر هر نوع تصوری از راه...