ژنرال پینوشه

۴۰ سال از شروع عملیات کندور می‌گذرد، عملیاتی که موجی از سرکوب فعالان سیاسی در آمریکای جنوبی را رقم...