ژیلا رضایی

زمانه در یک برنامه رادیویی با ژیلا رضایی حقوقدان و الهه امانی استاد و کنشگر حقوق زنان پیرامون خشونت...

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در ۵۰ سال گذشته آمار خودکشی در دنیا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده...

رادیو زمانه به بهانه روز جهانی رفع خشونت بر علیه زنان، در مورد علل خشونت خانگی با دکتر شهرزاد...