کارخانه ایران قوطی

جمعی از کارگران کارخانه ایران قوطی صبح امروز چهارشنبه ۲۷ دی برای چندمین بار با خواست پرداخت مزدهای معوقه،...