کارخانه روغن نباتی قو

شهرداری مجوز تغییر کاربری زمین کارخانه را صادر کرده، هیات مدیره در پی فروش دارائی‌هاست. بیش از ۲۰۰ کارگر...

بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه پارس قو، تولید کننده روغن نباتی قو، مطالبات مزدی بهمن و اسفند سال ۹۵...

کارگران کارخانه روغن‌نباتی قو روز ۲۶ اسفند با خواست پرداخت دستمزدها و حق بیمه و عیدی اجتماع اعتراضی برپا...

صبح امروز دوشنبه ۹ دی‌ماه،