کارخانه شیشه قزوین

کارگران شیشه قزوین علاوه بر 5 ماه دستمزد، نیمی از عیدی سال قبل را هم هنوز دریافت نکرده‌اند. این...

۶۰ کارگر شیشه قزوین که بیش از ۸ ماه است دستمزد نگرفته‌اند از اول اسفند شغل خود را هم...