کارخانه صبا فولاد زاگرس

مطالبات کارگران عبارتند از بازگشت به کار، قرارداد رسمی کار، پرداخت مطالبات معوقه و حق بیمه کارگران شاغل و...

کارفرما علت اخراج کارگران را به صرفه نبودن فعالیت اقتصادی کارخانه اعلام کرده است. کارگران خواهان بازگشت به کار...