کارخانه فولاد زاگرس

۱۵۰ نفر از کارگران فولاد

نزدیک به ۲۰۰ کارگر کارخانه

پس از روز تجمع و

یکی از کارگران معترض کارخانه

شماری از کارگران اخراج‌شده کارخانه

صبح امروز، دوشنبه ۱۰ شهریورماه،

کارگران اخراج شده کارخانه فولاد زاگرس کردستان سرانجام پس از چند هفته اعتراض جمعی، موفق شدند به خواسته‌های خود...

حدود ۲۰۰ نفر از کارگران

پس از بازگشت ۱۸۰ کارگر

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فولاد

کارگران معترض فولاد زاگرس کردستان

۱۸۰ نفر از کارگران اخراج‌شده

۲۳۵ کارگر اخراجی کارخانه فولاد