کارخانه نيشکر هفت تپه

کارگران کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه

برای دومین روز متوالی نزدیک

سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه