کارخانه کاشی نیلو

کارخانه کاشی «نیلو» اصفهان چند روز است که تعطیل شده و ۸۰۰ کارگر این کارخانه علاوه بر اینکه بیکار...