کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت‌ تپه

کارگران فت‌ تپه که در سال‌های اخیر بارها برای احقاق حقوق‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، این بار در...