کارزارهای مدنی

سارا صحرانورد - سرمایه جنبش زنان ایران کنشگرانی‌اند که چه مستقل (فردی) چه وابسته به جمع، به لحاظ نظری...

مستند «هر روز شورش» ساخته آرش و آرمان ریاحی تصویری به دست می‌دهد از کارزارهای مدنی در سراسر جهان...