کارمندان مترو تهران

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران می‌گوید این شهرداری با تورم نیروی انسانی مواجه است و...