کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

فرحناز شیری و حسین کریمی سبزوار رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صبح شنبه ۲۹ تیر برای هشتمین روز...