کارگران بارگیر بازارچه مرزی سومار

ممانعت از ورود کارگران ایرانی موجب بیکاری حداقل ۵۰۰ تن شده است.