کارگران بازنشسته معدن یورت

شکایت کارگران بازنشسته پس از آن صورت گرفت که ده‌ها کارگر شاغل این معدن با طرح دادخواستی خواستار وصول...