کارگران بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز

کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز از ۱۰ سال پیش که کارخانه تعطیل و آن‌ها بازنشسته شده‌اند، هنوز مطالبات...