کارگران توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ۴ ماه دستمزد معوقه دارند

کشاورزان شرق اصفهان ۲۵ اسفند بطور گسترده در مصلای اصفهان حضور یافتند. پشت به تریبون نماز و امام جمعه...