کارگران روزمزد

شماری از کارگران روزمزد مشهد در برابر ساختمان تأمین اجتماعی این شهر تجمع کردند. روی پلاکاردهای اعتراض آنها نوشته...

نرگس نامدار - خودش را «گل‌بانو» معرفی می‌کند. بر سر گذری در محله حسین‌آباد تهران با فاصله از دیگر...

یکی از کارگران معترض می‌گوید که کارفرما به او و دیگر کارگران گفته است که دلیل این تعدیل نیرو،...