کارگران سنگبری

با تعطیلی ۱۷۰ واحد سنگبری در شهرستان الیگودرز استان لرستان پنج هزار نفر بیکار شده‌اند.

چهار هزار و ۵۰۰ کارگر در شهرهای شیراز، صفاشهر و نی‌ریز استان فارس با تعطیلی ۴۲۰ واحد سنگ‌بُری بیکار...