کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی عضو پروژه سپیدار

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...