کارگران شهرداری دوگنبدان

کارگران اخراج شده شهرداری دوگنبدان که اکثرا متاهل هستند مقابل دفتر شهرداری و همچنین فرمانداری گچساران تجمع کرده و...