کارگران شهرداری ها

کارگران شهرداری‌ها و #کارگران_راه‌آهن در روزهای اخیر به عدم تامین حداقل امکانات پیشگیری از #کرونا توسط کارفرما #اعتراض کرده‌اند....

کلیپی از یک کارگر شهرداری رشت منتشر شده که زیر باران در خیابان مشغول کار است و برای مقابله...