کارگران مترو

کارگران باجه‌های فروش بلیط مترو که به واسطه پیمانکار برای شرکت مترو کار می‌کنند، قراردادهای یک ماهه کار دارند...