کارگران نانوایی ها

کارگران نانوایی از همان حداقل افزایش دستمزد هم محروم‌ند. کارفرمایان افزایش دستمزد روزانه را به افزایش نرخ نان مشروط...

رئیس انجمن صنفی خبازان گفت که کارگران خبازی‌ها به دلیل ترس از اخراج به سازمان تأمین اجتماعی شکایت نمی‌کنند...