کارگران و فرودستان مناطق زلزله زده هنوز چادرنشین‌اند

حتی یک روز قبل از عید نوروز هم اعتراضات و اعتصابات کارگری به عدم پرداخت دستمزدها ادامه داشت. کارگران...